Return to Home | Search Schools
logo
Сургуулийн байгууламж

Сургууль дотор оютний уйл ажиллагааний тєв, эмнэлэг, супэрмаркэт, хувцас угаалгийн газар зэрэг vйлчилгээний байгууламж болон цайний газар, рэцтєран, тvргэн хооний газар, хятад рэстєран,зэрэг хоолний газруудтай,Спортийн байгууламж сагсан бємбєг, гар бємбєг, газрийн тэннис, агаарийн тэннис, воллэбалл, хєл бємбєг зэрэг спортийн талбайтай.

Website : http://www.zust.edu.cn/ Copyright@Study-in-china.org All Right Reserved