Chinese | English | Korean | Japanese | French | Vietnamese | Thai
           Introduction
           Programs
           Requirements for Admission
           Application
           Tuition Fees
           Contact Us
   มหาวิทยาลัยซีหนาน

เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความสำคัญแห่งหนึ่งในสังกัดโดยตรงของกระทรวงศึกษาธิการของประเทศจีน  ซึ่งเปิดการสอนครอบคลุมหลายสาขาวิชา และเป็นมหาวิทยาลัยที่เกิดจากการรวมตัวของมหาวิทยาลัยครูซีหนาน และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซีหนานเมื่อเดือนกรกฎาคม ค . . 2005 โดยสร้างขึ้นตามแนวนโยบาย “โครงการ 211” ของประเทศ   สถาบันแห่งนี้มีประวัติการก่อตั้งยาวนานถึงร้อยปี  และมีนักศึกษาจากคณะต่างๆ รวมกันมากกว่า 8 หมื่นคน  ซึ่งในจำนวนนี้ประกอบด้วยนักศึกษาปริญญาตรีและนักศึกษาปริญญาโทภาคปกติจำนวนมากกว่า 5 หมื่นคน  นอกจากนี้  ทุกปียังมีนักศึกษาต่างชาติจากเกือบ 40 ประเทศซึ่งรวมถึงฮ่องกง มาเก๊า และไต้หวัน มุ่งหน้ามาศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือมาศึกษาเพิ่มเติมในสาขาวิชาต่างๆ   มหาวิทยาลัยแห่งนี้ตั้งอยู่ในนครฉงชิ่ง ซึ่งเป็นศูนย์กลางการพัฒนาขนาดใหญ่ทางภาคตะวันตกของประเทศจีน  และเป็นนครเมืองใหม่ล่าสุดที่ขึ้นตรงต่อรัฐบาลกลาง  มีสถานที่สำคัญ เช่น ฉางเจียงซานเสีย (โตรกเขา ๓ แห่งที่มีแม่น้ำแยงซีเกียงไหลผ่าน)  ถ้ำหินต้าจู๋  หม้อไฟเผ็ดร้อนชาลิ้นที่มีชื่อเสียงเลื่องลือไปทั่วโลก  เหล่านี้ล้วนเป็นสถานที่ในอุดมคติสำหรับการมาศึกษาต่อยังประเทศจีน  นับตั้งแต่ปี ค . . 1950 เป็นต้นมา  มหาวิทยาลัยซีหนานเริ่มเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติ  โดยมีการรับนักศึกษาต่างชาติจากมหาวิทยาลัยระดับนำ และเป็นผู้ซึ่งมีคุณสมบัติพร้อมและได้รับทุนการศึกษาจากรัฐบาลจีน  ณ ขณะนี้  สาขาวิชาที่มีนักศึกษาต่างชาติสมัครเรียนเป็นจำนวนมาก ได้แก่ สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีจีน, ศึกษาศาสตร์, จิตวิทยา, เศรษฐศาสตร์, เศรษฐกิจและการพาณิชย์ของประเทศจีน, การศึกษาวิจัยชนกลุ่มน้อยในประเทศจีน, วิทยาศาสตร์ของสิ่งมีชีวิต, วิทยาศาสตร์การอาหาร, เกษตรศาสตร์, ศิลปะ และวิชากำลังภายในของจีน เป็นต้น และเพื่อเป็นการดึงดูดนักศึกษาต่างชาติให้เข้ามาศึกษาในประเทศจีนเพิ่มมากขึ้น  ทั้งยังเป็นการให้รางวัลสนับสนุนแก่นักศึกษาต่างชาติที่มีความประพฤติดีและการเรียนดี  นครฉงชิ่งจึงได้ก่อตั้ง “ทุนการศึกษาผู้ว่าการนคร” ขึ้น และในส่วนของมหาวิทยาลัยซีหนานก็ได้ก่อตั้ง “ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยซีหนานสำหรับนักศึกษาต่างชาติดีเด่นที่มาศึกษาต่อในประเทศจีน”  ทั้งยังมอบกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุรวม ให้กับนักศึกษาต่างชาติทุกคนที่พำนักอยู่ระยะยาวในประเทศจีน
          มหาวิทยาลัยซีหนานได้จัดเตรียมสาขาวิชาไว้อย่างครบครันรวม 11 สาขาวิชาใหญ่  ได้แก่  ปรัชญา  เศรษฐศาสตร์  กฎหมาย  ศึกษาศาสตร์  วรรณคดี  ประวัติศาสตร์  วิทยาศาสตร์  วิศวกรรมศาสตร์  เกษตรศาสตร์  และการจัดการ เป็นต้น  ซึ่งรวมทั้งหมดมี 40 สาขาวิชาหลัก  มหาวิทยาลัยซีหนานเปิดสอนในหลักสูตรปริญญาเอก 66 หลักสูตร  หลักสูตรหลังปริญญาเอกซึ่งเรียนนอกสถานที่ได้ 9 หลักสูตร หลักสูตรปริญญาโทที่ได้รับอำนาจเบ็ดเสร็จ 159 หลักสูตร และระดับปริญญาตรีอีก 97 สาขาวิชา  มหาวิทยาลัยซีหนานมีชื่อเสียงโดดเด่นในด้านการเรียนการสอนและการเกษตร  ในส่วนนี้ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  จิตวิทยา และเกษตรศาสตร์ จัดอยู่ในระดับแนวหน้าอย่างเป็นที่ประจักษ์   ซึ่งมีการวิจัยเรื่องกลุ่มยีนส์ของตัวไหมอยู่ในระดับแนวหน้าของโลก  และการวิจัยในสาขาวิชาจิตวิทยาพื้นฐานและศึกษาศาสตร์ ก็อยู่ในระดับแนวหน้าของประเทศ  นอกจากนี้ ยังมีผลงานการวิจัยที่ยิ่งใหญ่และมีความสำคัญจำนวนมาก ที่กลายเป็นสัญลักษณ์ของผลพวงแห่งความสำเร็จ เช่น ในงานวิจัยเรื่องการคิดค้นวิธีการพลิกฟื้นความอุดมสมบูรณ์ของพื้นดินโดยไม่ต้องไถคราด   การสร้างคลังเก็บยีนส์ของตัวไหม  การวิจัยเรื่องการศึกษาของชนชาติตะวันตกเฉียงใต้และจิตวิทยา  การวิจัยการเรียนรู้และการระลึกได้ในเรื่องเวลาของมนุษยชาติ เป็นต้น
ประเภทการรับสมัคร  สาขาวิชา  และระบบการศึกษาของนักศึกษาต่างชาติ 

   
dormitory huiwen building
   
Address: The International Education and Exchange Centre, Southwest University ,Tiansheng Road, Beibei,Chongqing,
Tel: 86-571-88165697 P.R.China: 400715 Fax: 86-571-88165698
Email: admissioncn@126.com   Website: https://cuecc.com