Chinese English Japanese Korean Russinan French Arabic Spanish Vietnamese  
   
 
- ĐẠI HỌC DÂN TỘC TRUNG ƯƠNG -
- HỌC SINH KHÔNG LẤY VĂN BẰNG -
- ĐI ỀU KIÊN XIN H ỌC VÀ H Ồ S Ơ CẦN CÓ -
- CHI PHÍ HỌC T ẬP -
- CÁCH N ỘP H Ồ S Ơ XIN H ỌC -
- Application Form -

CÁCH N ỘP H Ồ S Ơ XIN H ỌC  
(1) – Cách n ộp h ồ s ơ xin h ọc:
L ưu h ọc sinh nước ngoài mu ốn xin h ọc t ự phí t ại ĐHDT T Ư h ãy đ ăng k ý tr ực ti ếp v ới Phòng tuy ển sinh H ọc vi ện giáo d ục qu ốc t ế ĐHDT T Ư.
(2) – Trình t ự n ộp h ồ s ơ:
1) Báo danh đăng ký trên mạng của Học viện giáo dục quốc tế Đại học dân tộc Trung ương: điền vào bản “ĐƠN XIN LƯU HỌC TẠI ĐẠI HỌC DÂN TỘC TRUNG ƯƠNG” và gửi đến hộp thư đăng ký xin học của học viện, cũng có thể gửu Bưu điện đên Phòng Lưu học sinh Học viện giáo dục quốpc tế Đại học dân tộc Trung ương.
2) Sau khi nhận đ ược ĐƠN XIN HỌC, trong vòng 2 tuần Phòng LHS se gửi “THÔNG BÁO TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC DÂN TỘC TRUNG ƯƠNG”, “ĐƠN XIN VISA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI ĐẾN TRUNG QUỐC LƯU HỌC” (gọi tắt là bản JW202) và “GIẤY KHÁM SỨC KHỎE NGƯỜI NƯỚC NGOÀI “ (người học từ 6 tháng trở lên cần có GIẤY KHÁM SỨC KHỎE có thể khám ở nước mình, cũng có thể khám ở Trung Quốc).
3) Người trúng tuyển mang theo các bản THÔNG BÁO TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC DÂN TỘC TRUNG ƯƠNG”, “ĐƠN XIN VISA NGƯỜI NƯỚC NGOLÀI ĐẾN TRUNG QUỐC LƯU HỌC” (h ọc sinh t ự phí là bản JW202, h ọc sinh c ông phí là b ản J W201) đ ến Đ ại s ứ quán (T ổng l ãnh s ự quán) Trung Qu ốc t ại n ư ớc mình đ ể xin V ISA h ọc t ập ho ặc V ISA đi th ăm (n ếu h ọc trong vòng n ửa n ăm).
4) Người trúng tuyển mang theo các bản THÔNG BÁO TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC DÂN TỘC TRUNG ƯƠNG”, “ĐƠN XIN VISA NGƯỜI NƯỚC NGOLÀI ĐẾN TRUNG QUỐC LƯU HỌC” (h ọc sinh t ự phí là bản JW202, h ọc sinh c ông phí là b ản J W201), đ ến Phòng LHS H ọc vi ện giáo d ục qu ốc t ế Đ ại h ọc d ân t ộc Trung ư ơng đ ể trình di ện ghi danh. Ng ư ời nào kh ông đ ến đúng th ời gian quy đ ịnh mà kh ông có l ý do đ ư ợc coi là t ự đ ộng b ỏ kh ông đ ến h ọc.. Nh ưng ng ư ời có l ý do riêng kh ông th ể đ ến tr ư ờng trình di ện đúng th ời gian quy đ ịnh, ph ải liên h ệ đ ư ợc tr ư ớc v ới Phòng LHS, sau khi đ ư ợc phê chu ẩn m ới đ ư ợc gia h ạn th ời gian nh ập h ọc.
VIII – CÁCH LIÊN H Ệ
学校地址đ ịa ch ỉ c ủa tr ư ờng:
H ọc vi ện giáo d ục qu ốc t ế ( Phòng LHS )
Đ ẠH ỌC D ÂN T ỘC TRUNG ƯƠNG
S ố 27, Ph ố Nam Đ ại, Trung Quan Thôn, khu H ải Đi ện, B ắc Kinh Trung Qu ốc
( s ố b ưu đi ện: 100081)
学校地址đ ịa ch ỉ c ủa tr ư ờng
中国北京海淀区中关村南大街27号
中央民族大学国际教育学院留学生办公室(邮编:100081)
学校网站Mạng của trường https://cuecc.com
报名信箱 hộp thư báo danh: 1. studycnservice@126.com
2. studyinchinacun@yahoo.com.cn
院长信箱hộp thư Viện trưởng: wuyinghuidr@yahoo.com.cn
电话: 留学生办公室 S ố điện thoại phòng LHS:(86-10)68933263
传真 FAX: (86-10)68933459, 68933263

3.Application Form
  Click here to down the Application form
 
   
 
đ ịa ch ỉ c ủa tr ư ờng: H ọc vi ện giáo d ục qu ốc t ế ( Phòng LHS ) Đ ẠH ỌC D ÂN T ỘC TRUNG ƯƠNG S ố 27, Ph ố Nam Đ ại, Trung Quan Thôn, khu H ải Đi ện, B ắc Kinh Trung Qu ốc
S ố điện thoại phòng LHS: +86-0571-88165968 s ố b ưu đi ện: 100081 Fax: +86-571-88165698
Email: studycnservice@126.com   Website: https://cuecc.com