Chinese English Japanese Korean Russinan French Arabic Spanish Vietnamese  
   
 
- ĐẠI HỌC DÂN TỘC TRUNG ƯƠNG -
- HỌC SINH KHÔNG LẤY VĂN BẰNG -
- ĐI ỀU KIÊN XIN H ỌC VÀ H Ồ S Ơ CẦN CÓ -
- CHI PHÍ HỌC T ẬP -
- CÁCH N ỘP H Ồ S Ơ XIN H ỌC -
- Application Form -


ĐỐI TƯỢNG TUIY ỂN SINH, NHẬP HỌC  
  1. HỌC SINH KHÔNG LẤY VĂN BẰNG:
  2.CÁC CHUYÊN NGÀNH TUY ỂN SINH H ỌC V Ị H ỌC S Ỹ
  3.CÁC CHUYÊN NGÀNH TUYỂN NCS THẠC SỸ
  4.CÁC CHUYÊN NGÀNH TUYỂN NCS TI ẾN S Ỹ
  5.L ỚP TI ẾN TU NGĂN HẠN VỀ NGÔN NGỮ VĂN HÓA TRUNG HOA
1/ Ti ến tu sinh dài h ạn:
H ọc t ừ 1 h ọc k ỳ tr ở lên. Hàng n ăm khai giảng vào đầu tháng 3 vàđầu tháng 9, tuy ển sinh quanh n ăm. Nhà tr ư ờng c ăn c ứ vào trình đ ộ h ọc sinh chia ra 5 trình đ ộ đ ể x ếp L ớp t ừ O (chưa bi ết gì), nhập m ôn, Sơ cấp, Trung c ấp, Cao cấp. Lớp nhỏ (10-15 người), mỗi tuần học 20- 24 tiết. Môn Hán ng ữ bắt buộc gồm: hán ng ữ c ơ s ở, nghe, nói, đ ọc, vi ết. Môn tự ch ọn gồm múa d ân t ộc thi ểu s ố Trung Qu ốc, âm nh ạc, h ội h ọa, th ư pháp Trung Qu ốc, c ắt gi ấy, v ũ thu ật, ng ôn ng ữ d ân t ộc thi ểu số. Trong học kỳ có tổ ch ức các hoạt đ ộng thực ti ến phong phu như đi tham quan danh lam th ắng c ảnh B ắc Kinh, tham quan gia đình d ân t ộc thi ểu s ố, đi xem kinh k ịch, xi ếc ; gi ới thi ệu h ọc sinh Trung Qu ốc làm b ạn giúp nhau h ọc t ập.
2/ H ọc sinh h ọc v ề ng ôn ng ữ d ân t ộc thi ểu s ố:
Mở các lớp ngôn ngữ: Tạng, Duy ngô nhĩ, Ha-la-khưa, Mèo, Mán, Mông, Triều Tiên, Xi, Thái, Chuang, He-ni, Bạch, Nai-xi .
3/ Các lớp ti ếng Anh giành cho dân t ộc thi ểu s ố:
H ọc t ừ 1 h ọc k ỳ tr ở lên. Khai gi ảng vào đầu tháng 3 vàđầu tháng 9 hàng năm, tuyển sinh quanh n ăm. Dùng ti ếng Anh giảng bài v ề L ịch s ử d ân t ộc Trung Quốc, d ân tộc T ây Nam Trung Qu ốc,dân tộc Tây Bắc Trung Qu ốc, dân tộc miên Nam Trung Quốc, dân tộc miên Bắc Trung Quốc và Văn hóa d ân t ộc thi ểu s ố Trung Qu ốc, quá trình h ọc t ập có k ết h ợp đi ều tra điền d ã.
4/ Tiến tu sinh phổ thông:
Học từ 1 học kỳ trở lên . Khai giảng vào đầu thang3 và đầu tháng 9 , nộp đơn xin học trước khi khai giảng 2 tháng. Có thể chọn trong tất cả các chuyên ngành bậc đại học, lên lớp học chung với sinh viên Trung Quốc.
5/ Tiến tu sinh cao cấp:
Học từ 1 học kỳ trở lên. Đầu tháng 3 và đàu tháng 9 khai giảng, nộp đơn xin học trước khi khai giảng 2 tháng.Có thể chọn các chuyên ngành NCS thạc sỹ , tiến sỹ, dưới sự chỉ đạo của giáo sư ĐHDTTƯ để tiến tu nâng cao về một chuyên ngành nào đó.
6/ Tiên tu sinh một thầy một trò:
Vào học quanh năm, nộp đơn xin học ít nhất trước khi vào học 2 tuần. Nội dung học gồm hán ngữ, ngôn ngữ dân tộc thiểu số, văn hóa, âm nhạc, múa.
7/ Lớp ghép hán ngữ:
Vào học quanh năm, nộp đơn xin học ít nhất trước khi vào học 2 tuần,
nh ưng người học ph ải có trình đ ộ hán ng ữ cơ sở nh ất đ ịnh.

   
 
   
 
đ ịa ch ỉ c ủa tr ư ờng: H ọc vi ện giáo d ục qu ốc t ế ( Phòng LHS ) Đ ẠH ỌC D ÂN T ỘC TRUNG ƯƠNG S ố 27, Ph ố Nam Đ ại, Trung Quan Thôn, khu H ải Đi ện, B ắc Kinh Trung Qu ốc
S ố điện thoại phòng LHS: +86-0571-88165968 s ố b ưu đi ện: 100081 Fax: +86-571-88165698
Email: studycnservice@126.com   Website: https://cuecc.com