Chinese English Japanese Korean Russinan French Arabic Spanish Vietnamese  
   
 
- ĐẠI HỌC DÂN TỘC TRUNG ƯƠNG -
- HỌC SINH KHÔNG LẤY VĂN BẰNG -
- ĐI ỀU KIÊN XIN H ỌC VÀ H Ồ S Ơ CẦN CÓ -
- CHI PHÍ HỌC T ẬP -
- CÁCH N ỘP H Ồ S Ơ XIN H ỌC -
- Application Form -


ĐI ỀU KIÊN XIN H ỌC VÀ H Ồ S Ơ CẦN CÓ:  

T ừng loại

H ọ c sinh

Đ i ề u ki ệ n

xin h ọ c

H ồ s ơ xin h ọ c c ầ n có

Sinh viên

h ọ c v ị

h ọ c s ỹ

Có học l ự c

t ương đ ư ơng tố t nghi ệ p cao trung Trung Qu ố c

•  B ằ ng t ố t nghi ệ p cao trung.

•  B ả ng đ i ể m cao trung.

•  Gi ấ y ch ứ ng nh ậ n trình đ ộ Hán ng ữ

c ấ p 5 tr ở lê n (*d ă ng k ý thi hán ng ữ đ ố i ngo ạ i, gi ấ y ch ứ ng nh ậ n trình độ hán ng ữ c ấ p 3 ), ng ườ i không có gi ấ y ch ứ ng nh ậ n có th ể h ọ c d ự b ị theo l ớ p .

•  B ả n photo H ộ chi ế u.

NCS Th ạ c s ỹ

Có h ọ c v ị

h ọ c s ỹ

1.B ằ ng ch ứ ng nh ậ n h ọ c v ị .

2. Bản phôto bảng đi ểm đại học.

3. Thư gi ớ i thi ệ u c ủ a 2 ng ườ i chuyê n ngành.

4. B ả n photo Gi ấ y ch ứ ng nh ậ n trình đ ộ Hán ng ữ (HSK), ( ng ườ i t ố t nghi ệ p đ ại

h ọc trở lê n ở Trung Qu ố c, đượ c mi ễ n).

5 Đ ơn xin vào h ọc (tóm t ắ t m ụ c đích xin h ọc, chuyê n ngành mu ôn h ọc và kế

ho ạch nghiên c ứ u ).

6. B ả n ph ôto H ộ chi ế u.

NCS Ti ế n s ỹ

Có h ọc v ị

th ạc s ỹ

•  B ằ ng h ọ c v ị Th ạ c s ỹ .

•  B ản photo b ảng đi ểm h ọc th ạc s ỹ và tóm t ắ t lu ậ n v ă n th ạ c s ỹ .

•  Hai thư gi ớ i thi ệ u c ủ a 2 ng ư ờ i chuyê n ngành.

•  B ả n photo giáy ch ứ ng nh ậ n trình độ hán ng ữ (HSK) (ng ư ờ i t ố t nghi ệ p đ ại học trở lê n ở Trung Qu ố c, đư ợ c mi ễ n).

5. Đ ơn xin vào h ọc ( tóm t ắ t m ụ c đích xin h ọc, chuyê n ngành muốn h ọc và k ế ho ạch nghiên c ứ u ).

6. B ả n ph ôto H ộ chi ế u.

 

Ti ế n tu sinh

ph ổ th ông

 

•  B ằ ng t ố t nghi ệ p đ ại học, Bàng h ọc v ị ho ặ c Gi ấ y ch ứ ng nh ậ n h ọ c đ ại h ọc n ăm th ứ 2 tr ở lê n.

•  B ả n phôto giáy ch ứ ng nh ậ n trình đ ộ hán ng ữ (HSK) (ng ư ờ i t ố t nghi ệ p đ ại học trở lê n ở Trung Qu ố c, đượ c mi ễ n).

•  B ả n ph ôt H ộ chi ế u.

Tiến tu sinh cao c ấ p

 

•  Đ ơn xin vào h ọc (tóm t ắ t m ụ c đích xin h ọc, chuyê n ngành mu ôn h ọc và k ế ho ạch nghiên c ứ u )

2. B ả n ph ôto H ộ chi ế u.

 

Ti ế n tu sinh hán ng ữ dài h ạ n

 

1. B ả n ph ôto H ộ chi ế u.

2. Ng ườ i ch ư a đủ 18 tuổ i, c ầ n có gi ấ y

b ả o l ãnh c ủ a ng ư ờ i giám h ộ va ph ôt o Ch ứ ng minh th ư .

Ti ế n tu sinh

1 th ầ y 1 trò

 

B ả n phôto H ộ chi ế u.


   
 
   
 
đ ịa ch ỉ c ủa tr ư ờng: H ọc vi ện giáo d ục qu ốc t ế ( Phòng LHS ) Đ ẠH ỌC D ÂN T ỘC TRUNG ƯƠNG S ố 27, Ph ố Nam Đ ại, Trung Quan Thôn, khu H ải Đi ện, B ắc Kinh Trung Qu ốc
S ố điện thoại phòng LHS: +86-0571-88165968 s ố b ưu đi ện: 100081 Fax: +86-571-88165698
Email: studycnservice@126.com   Website: https://cuecc.com