Giới thiệu | Chuyên ngành đào tạo | Điều kiện tuyển sinh | PHướng dẫn đăng ký | FChi phí tiêu chuẩn |
Quản lý tư cách học sinh | Liên hệ với chúng tôi | sự biênForm |
 

 
                                                    Liên hệ với chúng tôi

Địa chỉ liên hệ:
Văn phòng quản lý lưu học sinh - Ban hợp tác và giao lưu quốc tế
Trường Đại học Trung Nam - thành phố Trường Sa - tỉnh Hồ Nam - Trung Quốc

Số hòm thư: 410083

Tel: 0086-731-88877515, 88836661

Fax: 0086-731-88710136

Email: sic-csut@mail.csu.edu.cn

Website:http://www.csu.edu.cn
Tel:0086-731-88877515, 88836661   Fax:0086-731-88710136
Địa chỉ liên hệ:Văn phòng quản lý lưu học sinh - Ban hợp tác và giao lưu quốc tế
Trường Đại học Trung Nam - thành phố Trường Sa - tỉnh Hồ Nam - Trung Quốc